Building Universal Windows Apps với C#/XAML, dựa trên một khóa học cùng tên trên MVA, hướng dẫn các bạn xây dựng ứng dụng Universal bằng C# và XAML.

Đối tượng: Lập trình viên Windows Store, Windows Phone.

Các khóa học tham khảo:

Code sharing

  1. Linked file: Share bằng tay bằng cách link tới file trên đĩa cứng
  2. Shared project: Share code đơn giản bằng project shared
  3. Portable class librarie (PCL): Share code qua một thư viện độc lập, có thể dùng chung cho các nền tảng khác (.Net, Silverlight, Xamarin,…)

Giải quyết các đoạn code phụ thuộc vào từng nền tảng

Ví dụ StatusBar và Hardware Back Button chỉ có trên Windows Phone

Dùng Directive (#if … #endif): Gây khó cho việc đọc code, nhưng có thể giải quyết nhanh chóng vấn đề về nền tảng

Dùng Partial class: Dễ dàng tách biệt/viết lại các đoạn code cho mỗi nền tảng, nhưng khó trong việc đọc toàn bộ code cùng lúc.

Dùng Kế thừa: Gần gũi với lập trình viên, bạn có thể thêm các phương thức partial hoặc abstract.

Sharing XAML

Dùng chung các XAML trong Shared project: Không khuyến khích

Chia Style resource theo từng nền tảng: Khó khi thiết kế trên VS

Tạo các trang chính riêng biệt theo từng nền tảng (like): Chỉ để các page đơn giản như Login, Splash Screen trong Shared

Don’t expect to save time writing XAML Do expect to save time writing implementation code”