MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và NoSQL hàng đầu. Bài viết hướng dẫn tạo mới một máy ảo Linux Virtual Machine (VM) chạy CentOS trên Azure, sau đó là cài đặt và cấu hình MongoDB.

Tạo Linux Virtual Machine

Làm theo các bước sau để tạo một máy ảo trên Azure

1. Đăng nhập vào Azure Portal (http://portal.azure.com)

2. Trên thanh điều khiển bên phải, chọn Virtual Machines

3. Chọn Add, tìm và chọn “CentOS-based 7.1 HPC“, confirm lại thông tin và chọn Create


4. Cấu hình cơ bản Basic

  • Name: [Tên VM]
  • VM Disk Type: SSD
  • Username: Tên tài khoản đăng nhập
  • Authentication Type: SSH public key hoặc Password, ở đây mình chọn Password
  • Chọn Resource GroupLocation

5. Chọn Size, ở đây mình chọn gói DS1 ($84/tháng)

6. Tùy chọn Settings, cấu hình các Storage Service, Virtual Network… ở đây mình để mặc định

7. Xem lại, OK


8. Đợi quá trình khởi tạo VM và các service hỗ trợ hoàn tất.

9. VM đã tạo thành công

Cài đặt MongoDb lên CentOS VM

Sau khi đã tạo thành cong CentOS VM trên Azure, ta tiến hành các bước sau để cài đặt và cầu hình MongoDb (ở đây mình cài version 3.2, nếu version thấp hơn bạn có thể tham khảo cách tương tụ ở trang Docs của MongoDb)

1. Sử dụng SSH trên máy Linux hoặc một SSH Client trên Windows (như PuTTY) để truy xuất vào VM

2. Ở đây mình sử dụng “Bash on Ubuntu on Windows” trên Windows 10 (xem hướng dẫn cài đặt trong phụ lục)

3. Dùng lệnh “ssh [email protected]“, với username là tên đăng nhập cấu hình lúc tạo VM, hostname là địa chỉ Public IP Address của VM

Vd: ssh [email protected]

4. Nhập Password, Chạy lệnh “sudo –i“, nhập lại mật khẩu lần nữa, nếu nhập đúng bạn có đã có thể truy cập vào CentOS VM

5. Cấu hình Package Management System (YUM), và dựa vào đó để cài đặt MongoDB. Tạo file repository với nội dung sau:

Dùng lệnh vim /etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.2.repo để tạo:

    

    Đóng và lưu file với lệnh :wq.

6. Chạy lệnh sudo yum install -y mongodb-org để tiến hành tải và cài đặt MongoDb

7. Cấu hình MongoDb bằng cách edit file “/etc/mongod.conf” (có thể dùng vi/vim với command i)

Comment (#) dòng bindip: 127.0.0.1 để bỏ chế độ localhost only

8. Start MongoDb Service: sudo service mongod start

9. Cài đặt để MongoDb Service tự chạy khi máy ảo reboot: sudo chkconfig mongod on

Mở Port kết nối đến MongoDb

Để có thể kết nối đến MongoDb ở máy khách, ta làm như sau

1. Đăng nhập vào Azure Portal (http://portal.azure.com)

2. Vào All Resources, chọn Resource có loại là Network security group liên kết với VM của bạn

3. Vào Settings, chọn Inbound security rules, Add

4. Thêm rule mới có port là 27017 (port mặc định của mongodb, có thể thay đổi trong mongod.conf)

Kiểm tra & sử dụng

Nếu cài đặt thành công bạn sẽ có thể kết nối đến MongoDb trên VM quan Public Ip Address và Port 27017

Phụ lục: Sử dụng Bash trên Windows 10

Phiên bản Anniversary Update của Windows 10 cung cấp một chức năng khá thú vị là bạn có thể chạy full Ubuntu-based Bash shell trên ngay máy tính chạy Windows 10

Để cài đặt ta thực hiện như sau:

1. Máy bạn phải đang sử dụng bản Anniversary Update (build > 14316)

2. Mở app Settings đến mục Update & Security > For Developers. Bật chế độ “Developer Mode”

3. Vào Control Panel, chọn “Programs,” và chọn “Turn Windows Features On or Off” sau đó bật hỗ trơ “Windows Subsystem for Linux (Beta)”

4. Khởi động lại máy

5. Sau khi khởi động, vào Start gõ “bash” và nhấn “Enter.” (hoặc mở Run – Ctrl+R)

6. Ở lần chạy đầu tiên yêu cầu bạn đồng ý với các thỏa thuận của dịch vụ, sau đó tiến hành tải và cài đặt ứng dụng “Bash on Ubuntu on Windows”

7. Sau khi cài đặt, bạn có thể sử dụng để chạy các lệnh UNIX/LINUX, hoặc tải và cài các chương trình Linux