ASP.NET Identity là thư viện hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý người dùng và xác thực tài khoản, hỗ trợ cho hầu hết các ASP.NET Framework như ASP.NET MVC, Web Forms, Web Pages, Web API, and SignalR. ASP.NET Identity ngoài ra còn cung cấp các cơ chế như phân quyền (roles) và hỗ trợ đăng ký/đăng nhập qua các dịch vụ OAuth (Facebook, Google, Microsoft,…).

Bạn có thể tích hợp ASP.NET Identity và project của bạn qua template có sẵn trên Visual Studio hoặc tự thêm vào qua nuget.

VS Identity Template

Khi tích hợp thành công, trên CSDL của bạn sẽ được thêm vào các Memberships Table dùng cho việc lưu trữ dữ liệu người dùng, mặc định các tables có tên như sau:

Đối với ASP.NET 4.5

data

Đối với ASP.NET Core

data_2

Bạn có thể thay đổi tên của các table đó bằng cách, thêm đoạn code sau vào class DbContext của bạn (mặc định là class ApplicationDbContext)

Đối với ASP.NET 4.5

Đối với ASP.NET Core 1.0