Bài trước chúng ta đã tạo thành công API lấy danh sách danh bạ trong CSDL, API trả về theo dạng JSON với phương thức GET. Bài hôm nay ta sẽ tìm hiểu các bước xây dựng một View đầu tiên trên Android và iOS để hiện thị danh sách Contact trong danh bạ