Bài viết hướng dẫn thêm chức năng đăng nhập với tài khoản Google để lấy thông tin và sử dụng như một user cho ứng dụng Xamarin Android.

Cấu hình ứng dụng

Mở tập tin AndroidManifest.xml của project Xamarin Android của bạn, thêm vào các thẻ uses-permission bên dưới và hãy ghi nhớ namespace package

Đăng ký sử dụng Google Sign-In API:

Để sử dụng chức năng đăng nhập tài khoản Google, bạn cần phải đăng ký sử dụng Google Sign-In API qua Google Console bằng cách truy cập tới đường dẫn https://developers.google.com/mobile/add sau đó tạo mới (hoặc sử dụng lại) một ứng dụng Google Console, điền chính xác package name Android app của bạn (tìm hoặc thay đổi trong AndroidManifest.xml)

 

3-create-google-console-app

Như bạn biết một ứng dụng Android được nén vào tập tin .apk và khi nén thì bộ SDK sẽ nén mã lệnh cùng một tập tin certificate thường gọi keystore làm nhiệm vụ ký (sign) lên file .apk. Bước tiếp theo của việc đăng ký với Google Console yêu cẫu mã SHA1 của file keystore bạn đang sử dụng để sign. Với ứng dụng trên môi trường phát triển Xamarin sử dụng file debug.keystore để sign và bạn có thể sử dụng keytool trong bộ jdk để lấy mã SHA1 theo hướng dẫn ở đây

4-get-sha1-from-keystore

Đối với Windows lệnh trên được viết như sau: “keytool.exe -list -v -keystore “%LocalAppData%\Xamarin\Mono for Android\debug.keystore” -alias androiddebugkey -storepass android -keypass android”

5-paste-sha1-to-google-console-app

Cài đặt trên ứng dụng Xamarin Android

Trên project Xamarin Android của bạn phải được cài đặt thư viện Xamarin.GooglePlayServices.Plus kèm theo các thư viện hỗ trợ qua nuget.

2-install-nuget-packageTiếp đến hãy thiết kế giao diện trang đăng nhập của bạn

6-testing-1Tạo class GoogleSignOn chứa các phương thức truy xuất Google APIs (xem nội dung đầy đủ ở đây)

Sử dụng đối tượng GoogleSignOn để yêu cầu đăng nhập bằng Google Account

Run và kiểm tra kết quả

7-testing-2Lưu ý: Chức năng này yêu cầu hệ điều hành Android phải được cài đặt Google Play Services, nếu bạn đang sử dụng các trình giả lập Android trên máy tính có thể tham khảo hướng dẫn ở đây để cài đặt.

Source code: https://github.com/KhuongNtrd/OAuthBasic